Co może komornik?

Co może komornik?

Uchylanie się od obowiązku spłaty zaciągniętych zobowiązań grozi poważnymi konsekwencjami. Najdotkliwszą z nich jest wszczęcie egzekucji komorniczej w celu wyegzekwowania należności na pokrycie potrzeb wierzycieli. Prowadzeniem postępowania zajmuje się komornik, który działa na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd. Jakie prawa i obowiązki ma w tym zakresie?

Czym się zajmuje komornik?

Zawód komornika nie cieszy się zbyt dobrą reputacją w społeczeństwie i wiele osób obwinia go za utratę majątku. Trzeba jednak pamiętać, że jako funkcjonariusz publiczny działa on na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. Komornik nie może więc samodzielnie podejmować egzekucji zadłużenia na podstawie samego wniosku złożonego przez wierzyciela. Może on natomiast wskazać w nim, w jaki sposób chce wyegzekwować zobowiązanie i jaką ma mieć ono formę.

Co może zająć komornik?

W swojej pracy komornik musi się kierować nie tylko orzeczeniem sądowym i wnioskiem wierzyciela, ale także przepisami prawa. Jedną z najważniejszych ustaw jest Kodeks postępowania cywilnego, w którym wyszczególnione są prawa i obowiązki wchodzące w zakres jego kompetencji. Zgodnie z zapisami, komornik w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela może zająć:

  • wynagrodzenie za pracę,
  • emeryturę lub rentę,
  • papiery wartościowe i akcje,
  • konta bankowe,
  • środki pochodzące z praw majątkowych,
  • wartościowe ruchomości,
  • nadpłatę podatku,
  • nieruchomości.

Po zajęciu majątku dłużnika komornik ma prawo spieniężyć zajęte ruchomości i nieruchomości, aby z  uzyskanych środków spłacić ciążące na dłużniku zobowiązania. Sprzedaż majątku przeprowadzana jest podczas licytacji komorniczych, które zostają wcześniej ogłoszone w obwieszczeniach.

Czego nie może zająć komornik?

W drodze prowadzonego postępowania komornik nie może zająć osobistych przedmiotów dłużnika, które są mu niezbędne do codziennego funkcjonowania. Ponadto z egzekucji wyłączone są również narzędzia potrzebne do wykonywania pracy zarobkowej, zapasy żywności czy produkty higieny osobistej.