Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

W opinii publicznej funkcjonuje wiele mitów dotyczących składników majątkowych dłużnika, które mogą stać się przedmiotem postępowania komorniczego. W praktyce lista dóbr niepodlegających egzekucji jest znacznie dłuższa niż lista składników majątkowych, które mogą zostać zajęte w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i nieprawdą jest, że komornik pozostawia dłużnika i jego rodzinę bez środków do życia. Co w takim razie może zająć komornik? Czego zająć mu nie wolno?

Składniki majątkowe, które mogą być przedmiotem postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne może być prowadzone:

  • z ruchomości, takich jak samochody, motocykle, sprzęty domowe, urządzenia elektroniczne,
  • ze zwierząt (dotyczy to przede wszystkim zwierząt hodowlanych, a prowadzone postępowanie musi się odbywać z zachowaniem przepisów o ich ochronie),
  • z wynagrodzenia za pracę,
  • z rachunków bankowych,
  • z wierzytelności, takich jak na przykład wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło,
  • z nieruchomości,
  • z innych praw majątkowych w postaci akcji, udziałów w spółce, itp.

Egzekucja wynagrodzenia za pracę

Egzekucja wynagrodzenia za pracę jest drugim najczęściej stosowanym przez komorników sposobem egzekucji. Wynagrodzenie za pracę podlega egzekucji w zakresie określony w przepisach kodeksu pracy. Minimalne wynagrodzenie jest wolne od zajęcia. W przypadku dłużników, którzy są zatrudnieni z wynagrodzeniem minimalnym komornik nie może potrącić z wynagrodzenia ani złotówki. Zasada ta nie dotyczy zajęć alimentacyjnych. W tym przypadku komornik może potrącić środki z minimalnej pensji do 60% wynagrodzenia. Przy zwykłej egzekucji granicą potrąceń jest 50% wynagrodzenia. Dodatkowe zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone przez przepisy covidowe, które zmieniły granicę potrąceń w przypadku dłużników posiadających na utrzymaniu dzieci.

Składniki majątkowe, które nie mogą być przedmiotem postępowania egzekucyjnego

Lista składników majątkowych, które nie podlegają postępowaniu egzekucyjnemu jest naprawdę długa. Znajdują się na niej urządzenia domowe niezbędne dla dłużnika i jego domowników (lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza, łóżka, stół i krzesła, po jednym źródle oświetlenia na izbę). Przedmioty te mogą zostać przedmiotem postępowania w sytuacji, kiedy ich wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów tego samego rodzaju. Egzekucji nie podlega również pościel, bielizna i ubranie codzienne (w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników), zapasy żywności oraz inne przedmioty wskazane w art. 829, 831 § 1 i 833 § 6 k.p.c.