Jak wygląda postępowanie egzekucyjne?

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne?

Zanim odpowiemy na pytanie o to, jak wygląda postępowanie egzekucyjne warto, abyśmy sobie uświadomili, że postępowanie egzekucyjne nie sprowadza się wyłącznie do działań komorniczych. Mówiąc o postępowaniu egzekucyjnym odnosimy się od ogółu działań podejmowanych przez strony i organy egzekucyjne, których celem jest zaspokojenie wierzyciela. Organami egzekucyjnymi w omawianych postępowaniach są sądy rejonowe oraz pracujący przy nich komornicy. Dodatkowo w postępowaniu egzekucyjnym mogą wziąć udział także inne organy, takie jak wojsko, policja czy bank.

Egzekucja w kodeksie postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] wyróżnia trzy rodzaje egzekucji:

  • egzekucję świadczeń pieniężnych,
  • egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz
  • egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte na wniosek (wierzyciela, prokuratora, organizacji pozarządowej) lub z urzędu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzyciel może wybrać komornika na terenie całej Polski. Z perspektywy wierzyciela oznacza to, iż nie jest on zmuszony do korzystania z usług komorników pracujących przy sądach rejonowych właściwych dla toczącego się postępowania. Należy przy tym pamiętać, że komornik nie może zdecydować o odmowie przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do przeprowadzenia którego jest właściwy. Jednocześnie komornik wskazany przez wierzyciela może odmówić wszczęcia egzekucji.

Kiedy komornik może odmówić wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Komornik wskazany przez wierzyciela może odmówić wszczęcia postępowania w trzech sytuacjach:

  • w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000,
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 proc.,
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 tys.